Poslednji put ažurirano decembra 15, 2020

1. Kontrola i prijem ličnih podataka

Ovim putem obaveštavamo Vas da Vaše lične podatke prikupljene na ovoj web stranici i, uopšteno, u kontekstu poslovnog odnosa koji imate s našom kompanijom, obrađuje Invest Koncept, Karađorđeva 21, Istočno Novo Sarajevo, Republika Srpska. Lični podaci će biti dostupni i našim tehničkim provajederima („podizvođačima“ u smislu uredbe), za stroge potrebe njihove misije.

2. Svrha prikupljanja ličnih podataka

Ako su neki od Vaših ličnih podataka potrebni da bismo izvršili ugovor u kojem ste Vi ili Vaša kompanija strana ili da bismo ispunili regulatornu obvezu, o tome ćemo Vas obavestiti u trenutku prikupljanja. Vaši lični podaci će se koristiti na različite načine, u zavisnosti od razloga zbog koga ste stupili u kontakt sa našom kompanijom:

• Za potrebe izvršenja Vašeg ugovora ili ugovora sklopljenog od strane kompanije koju zastupate (izvršenje obaveza, fakturisanje, nadzor izvršenja ugovora, isporuka, postprodajne usluge i potraživanja, upravljanje dosijeom klijenta, upravljanje dugom i sudski spor, organizacija takmičenja, lutrije ili bilo koje promotivne aktivnosti zasnovane na temelju Vašeg učestvovanja);

• Da bismo preduzeli korake po zahtevima pre sklapanja ugovora (upravljanje aplikacijama kandidata, zahtev za podacima o našoj grupi ili sastavljanje procena);

• Da bismo ispunili svoje pravne, računovodstvene i poreske obaveze; Vaši će se podaci takođe koristiti, u koliko ne uložite prigovor, kako bismo zadovoljili naše legitimne potrebe za sprovođenjem ankete o zadovoljstvu, analizi potreba, poboljšanju kvaliteta naših usluga putem boljeg znanja o klijentima, kao i u komercijalne svrhe, u okviru Vaših interesa i prava.

3. Prava subjekta podataka

Podsećamo Vas da imate pravo da pristupate, ispravljate bilo koje netačne podatke koji se tiču Vas i u slučajevima predviđenim uredbom, uložite prigovor, dobijete brisanje određenih podatke ili ograničite njihovu obradu ili tražite prenosnost za prenos trećoj strani, ali i da definišete sudbinu Vaših podataka nakon Vaše smrti. Želim da iskoristim svoja prava, pišite nam na sledeću adresu – Invest Koncept, Karađorđeva 21, Istočno Novo Sarajevo, Republika Srpska – i priložite bilo koji odgovarajući prateći dokument da opravdate svoj identitet i, ako podležu zakonskim ograničenjima, svoj zahtev. Svoj zahtev možete poslati i na sledeću adresu elektronske pošte: office@invest-koncept.com

4. Zadržavanje ličnih podataka

Vaši lični podaci će se čuvati sve dok su potrebni za ispunjenje gore navedenih ciljeva, posebno u narednim periodima:

Izvršenje operacije potrage

3 godine nakon datuma prikupljanja podataka ili prvog kontakta sa klijentom

Program lojalnosti (ankete o zadovoljstvu, postupci za žalbe i usluge nakon prodaje)

Tokom poslovnog odnosa

Praćenje odnosa sa klijentima (studije, ankete, testiranje proizvoda)

Tokom poslovnog odnosa

Provođenje ankete sa klijentima

Tokom poslovnog odnosa

Vođenje liste osoba koje se usprotivljuju direktnom marketingu

3 godine nakon registracije na listi

Ustava i upravljanje klijentom i spisom potencijalnih klijenata

3 godine od dana prikupljanja podataka ili prvog kontakta koji je nastao sa potencijalnim klijentom

Upravljanje delinkvencijom, predstečajnim i parničnim pretresom

Predstečajni postupak: do nagodbe ili neispoštovanja, do propisivanja pravnog postupka Tužba: do iscrpljivanja pravnih lekova

Upravljanje kolačićima

13 meseci

Na kraju ovih perioda vaši lični podaci biće izbrisani iz aktivnih baza podataka i ako je potrebno, arhivirani u periodu koji ne prelazi zakonom propisane rokove zastarevanja ili odgovarajuće obaveze arhiviranja. Kada isteknu ovi rokovi, lični podaci će biti uništeni.

5. Kontaktirajte službenika za zaštitu podataka

Za sve dodatne informacije ili poteškoće u vezi sa obradom Vaših podataka, možete nas kontaktirati na sledeću adresu: office@invest-koncept.com